• 65 Nguyễn Tri Phương, KP 5, P.1, Tx. Kiến Tường, Long An
  • 072.3841 229
  • bvdkkvdongthapmuoi@longan.gov.vn
news

Phổ biến giáo dục pháp luật định kỳ 2023

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2023 Các khoa, phòng và tất cả VCLĐ Bệnh viện xem các văn bản pháp luật và sinh hoạt lại cho nhân viên khoa phòng minh. https://drive.google.com/drive/my-drive      

Chi tiết